Remove Null or Undefined Values from Object in Javascript

BBMCode đã đăng vào lúc 02:06:15 17/06/2023 | đọc khoảng 2 phút, có 264 từ

Đôi khi cần lọc bỏ các giá trị này để object của chúng ta gọn gàng và đẹp hơn. Mình thường hay duyệt object bằng forEach, kiểm tra null hoặc undefined và xoá phần tử trong object bằng delete

 

❇️ Đối với null, cùng xem ví dụ bên dưới

// Ví dụ filter giá trị null ra khỏi object

const bbmcode = {
 toan: 10,
 ly: 10,
 lich_su: null,
 hoa: 8
};
// Duyệt object với forEach và delete phần tử có giá trị null
Object.keys(bbmcode).forEach(key => {
 if (bbmcode[key] === null) {
  delete bbmcode[key];
 }
});

console.log(bbmcode);
// Kết quả: {toan: 10, ly: 10, hoa: 8}

 

❇️ Đối với undefined

// Ví dụ filter giá trị undefined ra khỏi object

const bbmcode = {
 toan: 10,
 ly: 10,
 lich_su: undefined,
 hoa: 8
};
// Duyệt object với forEach và delete phần tử có giá trị undefined
Object.keys(bbmcode).forEach(key => {
 if (bbmcode[key] === undefined) {
  delete bbmcode[key];
 }
});

console.log(bbmcode);
// Kết quả: {toan: 10, ly: 10, hoa: 8}

Cách này cũng có thể áp dụng khi muốn lọc các giá trị khác như false hoặc 0... Và thay vì dùng ===, bạn cũng có thể thay thế bằng !bbmcode[key]